Posted By : HassieLho43 30
  • Street:

  • City:

  • State:

  • Country:

  • Listed:

  • POSTED ON Tuesday, March 5, 2019

Günümüzde sosyal medya uygulamalar?n?n çok fazla revaçta olmas?yla sohbet siteleri geri plana dü?meye ba?lad???n? görmekteyiz. Ama yine de arkada?l?k ve sohbetin verdi?i keyifi doruklar?nda ya?ayabiliyoruz. Özellikle iki binli y?llar?n ba?lar?nda ba?lad???m?z bu chat ve sohbet serüvenini öyle ya da böyle bugünlere ta??yabiliyoruz. Bir fincan kahvenin k?rk  y?l hatr? oldu?u gibi güzel bir sohbetin, dertle?menin de ayn? derecede hatr? oldu?unu hissedebiliyoruz. Kimi insanlar?n yaln?zl?klar?n?, mutluluklular?n? payla?arak olu?turdu?u ortamlarda yine kimi insanlar?n da dertlerini, tasalar?n? payla?arak rahatlad??? bu güzel platformlar?n, günlük hayatlar?m?zda terapi etkisi yaratt??? yads?namaz bir gerçek. Tan?mad???m?z insanlarla belirli bir mesafeden herhangi bir tehdit ya da korku olmadan gerçekle?tirdi?imiz bu sohbetler sayesinde insanlar? tan?ma f?rsat? buldu?umuz, yeni ili?kilerin ya da yeni arkada?l?klar?n ba?lad??? günümüzün eskiyen bu de?erlerine sahip ç?k?p daha fazla duyurmak hepimizin ortak amac?. Günümüzde ya?anan pek çok ?iddet ve benzeri vakalar?n artt???n? görmekteyiz. Bir insan? hemen tan?mak gerçekten çok zor bir ?ey. Güvenimizi kazand???na kanaat getirmeden arkada?l??a ba?lad???m?z pek çok ki?inin art niyetli olabilece?ini unutmamak laz?m. Belki de s?rf bu yönüyle bile sohbet siteleri hala bu kadar fazla de?er görüyor. Güvenli bir ortamda yap?lan bu sohbetlerin, muhabbetlerin bizi en az?ndan bir nebze korudu?unu dü?ünüyorum. Herhangi bir görsel ögeye ihtiyaç duymadan sadece harflerin ve kelimelerin gücüyle kendimizi ifade etti?imiz, empati kurdu?umuz bu sistem sayesinde belki de normal günlük ya?ant?m?zda hiç kar??la?amad???m?z insanlara ula?ma olana?? elde ediyoruz. Sohbet odalar? bu anlamda çok de?erli oldu?unu dü?ünüyorum. Sizlerin de böyle arkada?l?klar arad???n?z güzel bir sohbet ortam? yaratt???m?z? dü?ünüyor ve hepinizi sohbet sitelerimize davet ediyoruz.

Share: